[personal profile] tymofiy
По сюжету Half-Life Земля підкорена могутніми інопланетянами, котрі зненацька вивалились у нашу реальність з паралельного всесвіту. Армій Землі протримались проти них приблизно 7 (прописом: сім) годин.

Після чого уряди підняли лапи вгору, а на роль колоніального адміністратора було призначено майже випадкового чувака, що перший зумів до прибульців дозвонитись.

У громадянське життя інопланетні технології не проникли абсолютно зовсім. Взагалі, технічний прогрес наче завмер на рівні моменту вторгнення. Пропаганда розповідає про грядущий розквіт та космічні кораблі, але навіть вона зроблена на відчепіться: одна лише говоряща голова.

Колоніальна адміністрація та війска ситі, чисельні та добре озброєні. Створено та продукуються дивні зразки військової та поліцейської техніки.

Також:

* розмноження людей по всій планеті заблоковане спеціальним полем
* у занедбане й безлюдне Місто-17 періодично прибувають потяги з переселенцями
* в самому ж місті постійно проводиться масове виселення жителів з будинків. Кудись.
* у Цитаделі в режимі 6 чоловік/хвилину (3 млн/рік) працює електрознищувач в’язнів

Такий от безнадійний мрачняк.

І показане в кінці гри повстання більше за все скидається на лагерний бунт, приречений на поразку. Ну захоплять вони Цитадель, що далі? На крайняк прибульці просто нюкнуть Місто-17 разом з усіма хто там був.

Єдино що загарбників-інопланетян, що цікаво, в грі не бачимо. І їх техніки не бачимо. Всю задачу по множенню людства на нуль покладено на місцеві кадри. Схоже, планета поки що малопридатна для життя нових мешканців. І якщо зуміти назавжди перекрити дорогу до їх планети, то це разом змінить і розстановку сил і мотивацію адміністрації.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

tymofiy: (Default)
Tim Babych

Tags