[personal profile] tymofiy
Мамі, виявляється, теж дуже подобається ця пісня. Слів тільки вона не розуміла. Вирішив перекласти.


Допито шампанське
Відгриміли феєрверки
Ми самі, ти і я,
Розгублені й сумні.
Скінчилася вечірка,
Ранок здається таким сірим,
Таким несхожим на учора.
Настав час нам сказати:

З Новим Роком
З Новим Роком
Хай у нас не згасає мрія в світ,
В якім усі сусіди - наші друзі.
З Новим Роком
З Новим Роком
Хай будуть з нами наші надії, наша воля до спроб
Бо інакше можна ж просто лягати помирати.
Тобі та мені.

Іноді я бачу
Як наступає прекрасний новий світ
Як він цвіте
На попелі наших життів.
О так, чоловіки дурні
Думають що все буде добре
Волочаться далі на глиняних ногах
Не знаючи що збились з путі
Все одно ідуть вперед

[Приспів]

Нині здається мені,
Що наші колишні мрії
Мертві усі, і лежать
Як конфетті на підлозі.
Це кінець десітиліття
А ще за десять років,
Хто зна що ми дізнаємось,
Що чекає нас далі в дорозі
В кінці вісімдесят дев'ятого.

[Приспів]
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

tymofiy: (Default)
Tim Babych

Tags