[personal profile] tymofiy
* Мозок працює у двох режимах: _розсіяний_, коли думки вільно перебігають між слабопов’язаними між собою темами та _сфокусований_, коли вони зосереджуються на певній задачі.
* Один з прийомів творчості це куняти з ключами у руці, з тим щоб коли ти таки провалишся в сон вони звякнули, розбудили тебе і ти записав навіяні вільні асоціації.
* Людська пам’ять працює утворенням нових зв’язків між нейронами, і на те щоб ці зв’язки наросли потрібен час. Тому неможливо надійно запам’ятати щось повторивши вірш сто разів за день. Набагато краще повторити вивчене через день, потім через ще пару, потім ще. Приблизно як з нарощуванням м’язів.
* Неприємні задачі активують у мозку приблизно ті ж центри що й біль. Тому люди відкладають їх на потім.
* Але! Коли роботу таки почати, то невдовзі неприємність зтихає. На цьому грунтується прийом помідора, коли людина пересилює свій страх початку роботи тупо поставивши будильник «я зможу займатися цим ділом 25 хв». Не відволікаючись і потім винагородивши себе за терпіння чимось.
* Сон дуже важливий для здоров’я мозку, під час сну з мозку вимиваються накопичені токсини.
* Сон дуже важливий для запам’ятовування, вночі мозок впорядковує вивчені речі.
* Жваве середовище і спілкування важливе для утворення нейронних зв’язків. Перевірено на щурах, поміщуючи їх у самотне та соціальне середовище й виміруючи як у них наростали дендрити.
* Також вкрай важливі для утворення цих зв’язків фізичні вправи. Теж перевірено на щурах.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

tymofiy: (Default)
Tim Babych

Tags